Ochrana osobných údajov

Informácia pre dotknuté osoby podľa nariadenia  GDPR a zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

 Prevádzkovateľ

Spoločnosť TEXICOP, s.r.o. Rosinská 15/C, 01008 Žilina, Slovensko IČO: 36821101, spracúva a zabezpečuje ochranu osobných údajov dotknutých osôb vo svojich informačných systémoch ako prevádzkovateľ v súlade s nariadením GDPR a so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľom je právnická/fyzická osoba (občianske združenie), s ktorou má dotknutá osoba obchodný vzťah.

Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou je oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov v spoločnosti. Kontakt: Gabriela Závodská ,mail: texicop.texicop@gmail.com

Účel spracúvania a právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame na účely evidencie v informačnom systéme - na vytvorenie jedinečných prístupových kont a na komunikáciu prevádzkovateľa s dotknutou osobou. Právny základ spracúvania osobných údajov je založený na súhlase dotknutej osoby.

Kategória osobných údajov

Osobné údaje ktoré prevádzkovateľ spracúva patria do kategórie Všeobecné osobné údaje. (Osobnými údajmi sú podľa nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej  fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov.)

Doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa uchovávajú po dobu 10 rokov od registrácie medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom dotknutej osoby.

Príjemca

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované príjemcom, ktorí majú zákonné oprávnenie na poskytnutie Vašich osobných údajov (napríklad orgány verejnej moci).

Práva dotknutých osôb

Na základe žiadosti ste oprávnený

  • požadovať prístup k Vašim osobným údajom
  • žiadať opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov
  • namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov
  • požadovať prenosnosť Vašich osobných údajov
  • obmedziť spracúvanie osobných údajov
  • podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava
  • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek dovolať